Finestra Sostenible

Finestra Sostenible està formada per un grup d’empresaris fabricants de finestres que s’han unit per donar conjuntament certificació CE d’acord amb el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) i també una finestra millorada amb: sostenibilitat, eficiència energètica i acústica.